Regulamin organizacyjny zawodów Axel Cup

 1. Nazewnictwo regulaminu.

Niniejszy regulamin dotyczący spraw organizacyjnych zawodów AxelCup, Wrocław, 4-5.06.2022, dalej jest zwanym Regulaminem Organizacyjnym. Klub Sportowy Axel Wrocław (KRS 0000734766) jest organizatorem zawodów, dalej nazywanym Organizatorem. Osoba, która wniosła opłatę startową jest dalej nazywana Uczestnikiem. Uczestnikiem również jest nazywany zawodnik, dla którego została wniesiona opłata startowa przez osobę trzecią czy opiekuna prawnego. Planowane zawody dalej nazywane są Zawodami lub Wydarzeniem.
Regulamin płatności przy pomocy platformy internetowej jest integralną częścią tego regulaminu i jest dostępny poniżej.

2. Uczestnictwo w zawodach oraz opłaty startowe

Uczestnikami zawodów mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin, wniosły opłatę startową oraz dostarczyły dokumenty opisane w Komunikacie zawodów w terminie podanym w Komunikacie zawodów.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w razie wycofania się Uczestnika z zawodów z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

Nieobecność Uczestnika na zawodach nie zwalnia z opłaty za nie.

Zawody mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od Organizatora – wówczas opłata przechodzi na zawody zorganizowane w innym terminie lub dokonywany jest zwrot opłaty za nieodbyte zawody.

Wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.Bezpieczeństwo

Organizator informuje, iż jazda figurowa na rolkach jest zaliczana do sportów ekstremalnych i każdy uczestnik podejmuje udział w Zawodach na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

Organizator zawodów nie ubezpiecza Uczestników zawodów od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe oraz inne wypadki.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC i NWW we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników zawodów.

Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zawodów ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest używać stosownych rolek do jazdy figurowej przystosowanych do jazdy po parkiecie, to jest bez twardych i drapiących elementów mogących uszkodzić nawierzchnię.

3. Sprawy organizacyjne dotyczące zawodów

Axel Wroclaw zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w następujących przypadkach:

a/ brak wystarczającej liczby osób chętnych na zawody

b/ z przyczyn niezależnych od organizatora

– w takich przypadkach nastąpi przeniesienie  wniesionej opłaty startowej na kolejne zawody lub jeśli to nie będzie możliwe – zwrot opłaty startowej.

Najważniejsze informacje dotyczące zostały podane w Komunikacie zawodów.

4. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla celów związanych z organizacją zawodów.

Uczestnik ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

5. Ochrona wizerunku oraz własności intelektualnej

Materiały przekazywane na zawodach, dostępne na stronie internetowej www.axelwroclaw.pl lub portalach społecznościowych Facebook/Axelwroclaw i Instagram/Axlwroclaw mogą być wykorzystywane do celów informacyjnych i reklamowych wydarzenia oraz organizatora bez pisemnej zgody Organizatora przez osoby trzecie. Wykorzystywanie ich przez osoby otrzecie do własnych celów lub innych celów niż informacyjno-marketingowe wydarzenia i organizatora jest możliwe tylko za zgodą organizatora.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji wydarzenia i organizatora.

 6. Sprawy ogólne

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu w którym rozgrywane będą zawody.

Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu Obiektu, niniejszego Regulaminu (np. nie stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa, brak wymaganego sprzętu, brak spełnienia wymogów formalnych opisanych w Komunikacie zawodów) lub ich zachowanie wpływa na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych uczestników zawodów, naruszają dobra osobiste organizatora lub pozostałych uczestników wydarzenia, mogą zostać skreślone z listy Uczestników zawodów i ich uczestnictwo w zawodach nie będzie możliwe.

Skreślenie Uczestnika w trakcie zawodów jest równoznaczne z rezygnacją w uczestniczeniu w zawodach, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

Skreślenie Uczestnika zawodów przez Organizatora przed rozpoczęciem zawodów jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w zawodach z prawem zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich poprzez publikacje na tej stronie internetowej. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na tej stronie internetowej.

Udział w zawodach AxelCup jest równoważny z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego AxelCup oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych (w zgodności z art. 23 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. oraz na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

 W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy również ich prawnych opiekunów.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest

– dokonanie pełnej opłaty za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub przelewem bankowym

– zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przed ich rozpoczęciem oraz stosownych Oświadczeń dt. Ochrony Danych i Zgody Marketingowej.

Osoba zgłaszająca się na zawody oświadcza, że jest zdrowa i nie ma żadnych przeciwwskazań do ucestniczenia w zawodach sportowych.

Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania Regulaminu Obiektu w którym rozgrywane są zawody, przede wszystkim:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
b) przestrzegania zaleceń obsługi zawodów

Niewykonywanie przez Uczestnika poleceń obsługi obiektu i zawodów, prowadzące do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia Uczestnika lub innych osób jest podstawą do usunięcia go z listy uczestników zawodów.

Wniesienie opłaty startowe jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz podpisaniem poniższych dokumentów:
– Oświadczenia,  
– Zgody Marketingowych
– akceptacją polityki prywatności.


Oświadczenie dotyczące zdrowia Uczestnika i zapoznania się z Regulaminem

Ja niżej podpisany / -a, oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zawodach sportowych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu organizacyjnego zawodów oraz akceptuję go. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu na zawody w imieniu swoim lub nieletniego przez mnie zgłaszanego bądąc jego opiekunem prawnym.

(Imię i nazwisko ucznia podane przy zakupie karnetu) 

 ……………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

(Wrocław, data zapłacenia za karnet)


Polityka prywatności

Organizator dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Państwa danych oraz danych osobowych Państwa lub Państwa dziecka. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Klub Sportowy Axel Wrocław (zwany dalej Administratorem).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
 • w celu realizacji przepisów prawa,
 • w celu realizacji zawodów,
 • na potrzeby działań promocyjnych Administratora.
 1. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 2. Uczestnikow przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych:e-mail: axelwroclaw@gmail.com
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, w okresie przedawnienia roszczeń, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 2. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników serwisu do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, a uczestnik akceputjąc ten regulamin udziela zgodę na wykorzystanie tych danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.
 3. Uczestnicy mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora mailowo na adres axelwroclaw@gmail.com.
 4. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do: Administratora: axelwroclaw@gmail.com Informujemy, że mają Państwo również prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

(Imię i nazwisko ucznia/rodzica/opiekuna prawnego podane przy wniesieniu opłaty startowej ) 
……………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 
(Wrocław, data wniesienia opłaty)


Zgoda marketingowa

 Podpisując poniższy dokument zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych / mojego dziecka*

(imię i nazwisko uczestnika*/ dziecka*) ………(zgodnie z informacjami podanymi przy wniesieniu opłaty startowej)……….

(w szczególności wizerunku) przez KS Axel Wrocław w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku swojego / mojego dziecka na profilach społecznościowych należących do KS Axel Wrocław (np. Facebook, Instagram, YouTube) oraz na stronie internetowej www.axelwroclaw.pl. Zgadzam się na udostępnianie wizerunku partnerom KS Axel Wrocław w celu wykonania materiałów i kampanii reklamowych (np. wysłania zdjęć do grafika w celu stworzenia grafiki na stronę internetową, przekazanie informacji – imienia i nazwiska do PZŁF/PZSW).

Zostałem/am poinformowany/a, że w każdej chwili mogę cofnąć tę zgodę, a dane moje/mojego  dziecka będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdej chwili mam prawo do dostępu do danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych : e-mail: axelwroclaw@gmail.com

 ……………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  
(Wrocław, data zapłacenia za karnet)


Regulamin płatności przy pomocy platformy internetowej

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. Regulamin organizacyjny zawodów oraz wniesienia opłaty startowej został przedstawiony w Regulaminie Organizacyjnym powyżej.

2. Właścicielem Sklepu jest: Klub Sportowy Axel Wrocław, Wrocław, ul. Legnicka 65 , NIP: 8943129562, tel. +48.798293597, adres email: axelwroclaw@gmail.com.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja tego Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto do których będzie doliczana prowizja pośrednika.

§2

Opłaty startowe

1. Opłaty startowe można wnieść w następujący sposób:

– poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem wygenerowanym przez system.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze bądź usługi w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru/usługi, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru/usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy z doliczeniem prowizji operatora.

3. Warunkiem realizacji uczestnictwa jest zapłata za opłatę startową.

§4

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 1 dna od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.